Quang Vũ Nhất Nguyên Thanh Tâm Tuệ Hải Chính Đại Quang Minh

Những chặng đường chủ tịch xây dựng và phát triển Quang Vũ. Con đường, sứ mệnh phía trước

Quang Vũ vận hành và phát triển theo nguyên lý nhất nguyên luận. Trên con đường dài bất tận nối kết quá khứ, hiện tại, vị lai


Những sở thích hình thành nên các giá trị

Chủ tịch Quang Vũ là người thuộc trường phái nhất nguyên, và có những sở thích sau đây

  • Xây dựng lý luận, viết các bài chia sẻ, viết truyện, làm thơ, viết mã lập trình
  • Tạo lập các nền tảng giúp mọi người thoả sức phát huy tài năng, bộc lộ chính mình
  • Giúp mọi người tự chủ xây dựng cuộc đời, tạo lập sự nghiệp
  • Cổ vũ, khuyến khích mọi người vượt lên trên chính mình mà phát triển lên, phát triển xa hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sự phát triển là vô cùng vô tận

Và, chủ tịch yêu quý mọi người

Ba thứ

Trên con đường đi, Chủ tịch tặng mọi người ba thứ. Ba thứ Chủ tịch đã học được từ tam giáo là

  • Âm thanh Auṃ….. (ở trong Auṃ maṇi padme hūṃ) bên Phật giáo
  • Chữ Nhân 仁 (trong Nhân nghĩa lễ trí tín 仁義禮智信) bên Nho giáo
  • và Cách tiếp cận Vô vi (trong Vô vi nhi vô bất vi 無為而無不為) bên Đạo giáo


Về thuyết nhất nguyên

Thuyết nhất nguyên, hay nhất nguyên luận là quan niệm thần học và siêu hình học cho rằng tất cả thế giới đều thuộc về một bản chất, nguyên lý, chất hay năng lượng, tất cả đều có một khởi nguyên.

Khởi nguyên này có thể là khởi nguyên vật chất (thuyết nhất nguyên duy vật) hoặc khởi nguyên tinh thần (thuyết nhất nguyên duy tâm – Heghen)

Thuyết Nhất nguyên duy tâm, trong Phật giáo gọi là tâm sinh cảnh, hay tâm sinh ra vạn pháp, vạn pháp do tâm mà ra. Phải là bậc giác ngộ mới có được trí tuệ này, chứ chúng sinh còn si mê thì không thể hiểu được, nhà Phật gọi là Chân Lý thì bất khả tư nghị (không thể nghĩ bàn). Nhưng cũng có thể ví dụ như, sóng biển dạt dào từng lớp từng lớp nối tiếp nhau không dứt là do lòng biển có biến động nội tại. Biến động nội tại đó được ví như Tâm, các lớp sóng vỗ là vạn pháp. Ta có thể hiểu Vạn pháp là những gì mà ý thức cảm nhận được như: tình cảm, suy nghĩ, lý trí, cảm xúc, vật chất, hình ảnh, hình thể, các giác quan, đối tượng của các giác quan là các trần…